Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
Budowa linii kablowej nn 04 k/V wraz z modernizacją rozdzielnicy
transformatorowej na działkach nr 189, 186, 184/3 182/1
położonych w Piaskowcu, obręb Ostaszewo.
14.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu celu publicznego
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie
WYKAZ działki stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu
ofertowego nieograniczonego (pisemnego).
20.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego
13.10.2017 więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
12.10.2017 więcej
Projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo
Wyłożony do publicznego wglądu Projekt zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
09.10.2017 więcej
Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.10.2017 więcej
Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
29.09.2017 więcej