2017-07-07

Oferta realizacji zadania publicznego Koła
Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie

Wójt Gminy Ostaszewo przedstawia ofertę złożoną przez Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie Gniazdowie  na wsparcie realizacji zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Załączniki

  oferta_kgw_ostaszewo.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz