Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2017-06-14  
Data wygaśnięcia
2020-05-30  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
51  

OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

Wójt Gminy Ostaszewo z dniem 30 maja 2017 r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie z siedzibą ul. Kościuszki 22, 82-112 Ostaszewo.

 

I.     Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 27 października 2009r.
w spawie wymagań,  jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska  kierownicze  w poszczególnych typach  publicznych  szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie  może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowananego lub dyplomowanego;

2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczyciela są najwyższe;

3) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony  zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia  nauczycieli;

4) posiada  co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) przed przystąpieniem do konkursu na  stanowisko dyrektora uzyskała:  co najmniej dobrą ocenę pracy w  okresie  ostatnich pięciu lat pracy  lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę  pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

 6) spełnia warunki  zdrowotne niezbędne do wykonywania  pracy na stanowisku kierowniczym;

7) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26  stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2016r., poz. 1379), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz  nie  toczy się przeciwko  niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz.168).

 

II.      Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)   ukończyła studia magisterskie;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)   spełnia wymagania określone w pkt. I ppkt. 3,6,8 i 10.

 

III.        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Ostaszewie;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu  pracy na stanowisku kierowniczym  - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;

5)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

6)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym   dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

7)      oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

8)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.168);

12)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której  mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r., poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela  akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

IV.              Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie” na adres: Urząd Gminy w Ostaszewie, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2017 r.

V.                 W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Ostaszewie.

VI.              Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.           Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ostaszewo.

VIII.        O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie.

             

 

Wójt Gminy

Michał Chrząszcz

 

 

 

Ostaszewo, dnia 30.05.2017 r.

Załączniki

  zarz_231_2017_konkurs.pdf 263,27 KB (pdf) szczegóły pobierz